ENGLISH
sชุดโซ่ยก สยามมาร์เทค

ชุดโซ่ยกของ

ความยาวโซ่มาตรฐาน = 2 เมตร
ค่าความปลอดภัยในการรับน้ำหนักสูงสุดตามค่าที่กำหนด = 5:1
อุณหภูมิสูงสุด = 400°โซ่ KLW การรับน้ำหนักสูงสุดตามค่าที่กำหนดของวิธีการยกแต่ละประเภท

* ค่าความปลอดภัยในการรับน้ำหนักสูงสุดตามค่าที่กำหนด = 5:1

คำเตือน: ค่าการยกต่างๆข้างต้น เป็นค่ารับน้ำหนักสูงสุดตามค่าที่กำหนดของโซ่เท่านั้น ส่วนประกอบอื่นๆเช่น ห่วงข้อต่อหลัก ข้อต่อ หรือ ตะขอ ที่ใช้ประกอบกับโซ่ อาจมีผลต่อค่ารับน้ำหนักสูงสุดตามค่าที่กำหนดได้


Type of Hook for Chain Sling Set