ENGLISH

ข้อมูลบริษัท

สยามฟอร์จิ้ง

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยกเป้าหมายของเราคือการบริการและจัดหา
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง
C ราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
D การบริการจัดส่งตามกำหนดนัดหมาย
S การบริการพร้อมด้วยข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก

Inspection of lifting products

ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกทุกครั้งก่อนใช้งาน อุปกรณ์ช่วยยกอาจเกิดความเสียหายจากการใช้งานในแต่ละประเภทงานที่แตกต่างกันของ การรับน้ำหนักแต่ละครั้งของการยก,ประเภทของการรับน้ำหนัก หรือ ความถี่ในการใช้ ดังนั้น การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง อุปกรณ์ใดๆที่ชำรุด หรือเสียหาย ต้องได้รับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ