ENGLISH
รายการประเภทห่วงหิ้วแม่พิมพ์

Eye Boltชนิดแกนหมุน FRENO LINKBOLT
โมเดลหมายเลข 3116260

การเลือกใช้ FRENO LINKBOLT ที่เหมาะสม

1.เลือกตามประเภท

ประเภทกะทัดรัด แข็งแรง ประเภทขนาดของเกลียว
ได้มาตรฐานตาม JIS Standard
Eye Boltชนิดแกนหมุน FRENO LINKBOLT ประเภท A
FRENO LINKBOLT
ประเภท A
Eye Boltชนิดแกนหมุน FRENO LINKBOLT ประเภท B
FRENO LINKBOLT
ประเภท B

2. เลือกตามขนาดเกลียว


3.เลือกตามการรับน้ำหนักสูงสุดตามค่าที่กำหนดไว้ (WLL)

คุณลักษณะและคุณสมบัติของของ
Eye Boltชนิดแกนหมุน FRENO LINKBOLT


Eye Boltชนิดแกนหมุน FRENO LINKBOLT ประเภท A

ประเภทแข็งแรง กระทัดรัด

FRENO LINKBOLT ประเภท A

ด้วยการรับน้ำหนักสูงสุดตามค่าที่กำหนดที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ Eye bolt ธรรมดาทั่วไปที่มีขนาดเท่ากัน ด้งนั้น FRENO LINKBOLT จึงต้องการขนาดของรูเกลียวบนวัตถุที่ต้องการยกเล็กกว่า

  • ออกแบบให้กะทัดรัดและน้ำหนักเ บา
  • ขนาดเกลียวตั้งแต่ M8 ( 0.3 ตัน ) – M48 ( 15 ตัน )

Eye Boltชนิดแกนหมุน FRENO LINKBOLT ประเภท B

ประเภทขนาดของเกลียวได้มาตรฐานตาม JIS Standard

FRENO LINKBOLT ประเภท B

ขนาดของ bolt ตามค่ามาตรฐาน JIS สามารถใช้ ทดแทนกับ Eye bolt ธรรมดาทั่วไปที่มีขนาดเกลียวเดียวกันมีค่ารับน้ำหนักสูงสุดตามค่าที่กำหนด และมีแกนหมุนได้รอบ ยกรับน้ำหนักได้ดีกว่า

  • ขนาดเกลียวตั้งแต่ M64 ( 9 ตัน ) – M100 ( 20ตัน )
  • สำหรับขนาดเกลียวที่เล็กกว่า M64 กรุณาเลือกใช้ FRENO LINKBOLT ประเภท A.

การรับน้ำหนักสูงสุดตามค่าที่กำหนดไว้ตามประเภทการยก ( ค่าความปลอดภัย 5:1 )